دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا


اساتید  و دانشجویان پرستاری به مناسبت هفته سلامت به بیمارستان اعصاب و روان  مراجعه کردند و از بیماران این بیمارستان  با شیرینی و گل عیادت نمودند.