دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

يك عمر سلامت، با خودمراقبتي»

***

سه شنبه2 ارديبهشت: عموم مردم، نيازمند خودمراقبتي

1. خودمراقبتي به ما در مورد خود و زندگی مان احساس خوبی مي دهد.

2. خودمراقبتي، ارزشی را که برای خود و سلامت مان قایل هستیم، به دیگران نشان مي دهد.

3. خودمراقبتی، هسته اصلی سلامت و رفاه است.

4. با خودمراقبتی، به صورت ارادی و فعالانه زمانی را برای سلامت خود در نظر میR04;گیریم.

5. خودمراقبتي موجب تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت، ايمني، رفاه و نشاط ما میR04;شود.

6. برنامه فردي خودمراقبتی، در ارتباط با چگونگی رفتار ما با جسم، روح، روان و محيط زندگي و طبيعت پيرامون مان است.

7. با خودمراقبتي مي توانيم گام هاي بيشتري را به سوي یک زندگی سالم، شاد، هدفمند و معنوي برداریم.

8. خودآگاهی، اولین گام برنامهR04;ریزی فردي به منظور خودمراقبتی است.

9. برای خودمراقبتی باید در مورد آنچه که هستیم، آنچه که می­خواهیم باشیم و دلایلR04;مان برای چنین قصدی، دیدگاه روشنی داشته باشیم.

10. براي خودمراقبتي باید توانمند شویم تا آگاهانه و فعالانه، آنچه را که میR04;خواهیم، تبدیل به واقعیت کنیم.

11. خودمراقبتي به ما کمک میR04;کند تا با قدرت،R04;سبك زندگي مان را تغيير دهيم و با تمرکز بر وجود ارزشمندمان، سالم و هدفمند زندگی کنیم.

12. براي طراحي برنامه خودمراقبتي فردي، باید به شیوه زندگی که برای خود برگزیدهR04;ایم، توجه کنیم.

13. براي طراحي برنامه خودمراقبتي فردي بايد باور کنیم که ما برای تغییر به اين جهان آمده ايم، موجوداتی مترقی با ظرفیتی نامحدود هستیم، خالقان سلامت و برترین مخلوق خدا هستیم.

14. با خودمراقبتي، در طول زندگي كمتر بيمار مي شويم و در صورت بروز بيماري، ارزان تر، زودتر و با عارضه كمتري بهبود مي يابيم.

15. با خودمراقبتي، مي توانيم در هزينه هاي بهداشتي درماني خود صرفه جويي كنيم.

16. رعايت سبك زندگي سالم و داشتن زندگي باكيفيت هم زمان با بيماري هاي مزمن، نيازمند خودمراقبتي است.

17. خودمراقبتي يعني مراقبت از خود با مهرباني و مراقبت از ديگران با عشق

18. فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همكاران سالم با خودمراقبتي

19. خانه سالم، محله سالم، شهر سالم با خودمراقبتي

20. مدرسه سالم، دانشگاه سالم، محل كار سالم با خودمراقبتي

21. خودمراقبتي، گام اول سلامت

22. خودمراقبتي، حق و مسووليتي همگاني

23. افزايش كيفيت زندگي و توسعه پايدار جامعه، با خودمراقبتي

24. خودمراقبتي در سلامت و بيماري، در طول زندگي، از تولد تا آغاز حياتي نو

25. خودمراقبتي يعني ارتقاي سلامت با تدبير و اميد

26. ارتقاي ايمني فردي، خانوادگي و اجتماعي با خودمراقبتي

27. با خودمراقبتي، ارتباط ما با دنياي درون و بيرون مان توسعه مي يابد.

28. تنها با مراقبت از خود مي توانيم از ديگران به درستي مراقبت كنيم.

29. خودمراقبتي يعني مراقبت آگاهانه، ماهرانه و هدفمند از خود و ديگراني كه براي ما ارزشمندند و محيطي كه در آن زندكي مي كنيم.

30. يك برنامه خودمراقبتي فردي كامل؛ داراي پنج بعد جسمي، رواني، عاطفي، اجتماعي و معنوي است.