دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تشکیل کارگاه Meds cape در دانشکده پرستاری

در روز دوشنبه مورخ 25/1/1393 در ساعت 15-13 کارگاه Meds cape توسط جناب آقای حریری برای اساتید دانشکده پرستاری تشکیل گردید.