دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجويان حائز شرايط دانشكده پرستاري فسا جهت شركت در المپياد سراسري دانشگاه هاي علوم پزشكي كشورمي توانند در صورت تمايل به شركت و آشنايي با مراحل ثبت نام به سركار خانم دكتر قاسمي مراجعه نمايند.

       محورهاي المپياد                               
   دانلود