دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه اعتبار بخشی بیمارستانی در تاریخ  دوشنبه 98/10/23 از ساعت 8 تا 10 در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر با شرکت دانشجویان پرستاری 95 و پرستاران مشغول در بالین برگزار گردید. در این کارگاه سرکار خانم مرادی مترون بیمارستان ولیعصر به عنوان مدرس حضور داشتند.