دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شستR04;وشوی لومن روده در مسمومیتR04;ها وموارد منع آن

عضو هیئت علمی دانشكده پرستاری فسا شستR04;وشوی لومن روده را یکی از اقدامات درمانی در مسمومیتR04; خواند و گفت: در این شیوه از مادهR04;ای مثل پلیR04;اتیلن گلیكول با حجم زیاد برای شستR04; و شوی روده استفاده میR04;شود كه سبب اسهال شده و مواد خورده شده از روده دفع میR04;شود .

 

مصطفی بیژنی در گفتR04;وگو با خبرنگار نظام پرستاری، اظهار كرد: پلیR04;اتیلن گلیكول با دوز 2lit/h در بالغین و 50-250cc/kg/h در اطفال استفاده میR04;شود و در صورتی كه ترشحات مدفوع شفاف شود شست R04;و شو پایان میR04;یابد.

وی ادامه داد: در مواردی چون اسهال در بیمار، عدم سمع صدای روده و یا انسداد روده، خوردن موادی كه سبب اسهال قابل توجه میR04;شود بهR04;جز فلزات سنگین كه این مواد توسط شاركول فعال جذب نمیR04;شود، شست و شوی لومن توصیه نمیR04;شود.

این عضو هیئت علمی دانشكده پرستاری فسا نفخ، كرامپ روده، تهوع و استفراغ، تحریك ركتوم ناشی از حركات مكرر روده را از عوارض شستR04;و شوی لومن روده برشمرد و افزود: در مواردی چون فلزات سنگین، آهن، لیتیوم از شستR04;وشوی كل روده استفاده میR04;شود.

بیژنی با بیان اینكه قلیایی كردن یكی دیگر از راهR04;های سمR04;زدایی است، گفت: افزایش PH ادراری با تجویز داخل وریدی بیR04;كربنات سدیم سبب باردار شدن اسیدهای ضعیف شده و به تجمع آنها داخل سیستم جمعR04;كنندهR04; ادراری میR04;انجامد. این دام یونی سموم را داخل توبولR04;های كلیه نگه داشته و دفع آنها را تشدید میR04;كند.

وی یادآور شد: دوز بیR04;كربنات سدیم برای قلیایی كردن بولوس داخل وریدی بی كربنات سدیم به میزان 1 R11; 2 meq/kg و دوز متناوب یا انفوزیون مداوم بیR04;كربنات سدیم استفاده میR04;شود تا زمانی كه PH ادرار به 5.7 R11; 8 برسد، PH سرم نباید از 5.7 R11; 55.7 فراتر رود.

این عضو هیئت علمی دانشكده پرستاری فسا خاطرنشان كرد: نارسایی احتقانی قلب، ادم ریه، شیفت PH و هایپو كالمی از عوارض و خطرات قلیایی كردن است