دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  • برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل اورژانسبرگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل اورژانس
  • برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل اورژانسبرگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل اورژانس
  • برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل اورژانسبرگزاری کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل اورژانس

کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل اورژانس توسط واحد آموزش اورژانس فسا در تاریخ 98/08/13 از ساعت 9 الی 11 در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری با حضور دکتر خانی قائم مقام محترم معاونت آموزشی برگزار گردید.