دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 با توجه به  ملزم بودن رعایت اصول اخلاق حرفه ای در پوشش توسط دانشجویان،  جلسه وضعیت حجاب و پوشش حرفه ای در تاریخ 98/08/13 از ساعت 10 الی 11:30  در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری برگزار گردید. در این جلسه به دغدغه های موجود در وضعیت عفاف و حجاب دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه و محیط بالین، ریشه یابی مشکلات و ارائه راه حل برای مسائل پیش رو  پرداخته شد.  جناب آقای دکتر نقدی معاونت محترم فرهنگی، سرکار خانم دکتر فریدونی رییس دانشکده پرستاری، سرکار خانم دکتر کریمی مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر خانی قائم مقام معاونت آموزشی، جناب آقای ذوالقدر مسئول شورای انضباطی دانشجویی و جناب آقای  بهنیا کارشناس حراست، جناب آقای حاتمی مدیر امور دانشجویی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی مسئول مرکز مهارت های بالینی و به عنوان نماینده نسل جوان در این جلسه هم اندیشی حضور داشتند.