دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

پیرو جلسه هم اندیشی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری با مترون بیمارستان های ولیعصر و شریعتی، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی، با حضورریاست محترم دانشکده پرستاری، کارشناسی بالینی دانشکده پرستاری، مدیر گروه پرستاری، مدیر توسعه آموزش پزشکی، مسئول مرکز مهارت های بالینی و دانشجویان پرستاری کارورزاز ساعت 10 تا 12،  در تاریخ 98/8/1 در سالن استاد محبی، برگزار گردید.

ضمن این جلسه، به سوالات دانشجویان در ارتباط با نحوه مدیریت کردن مشکلات موجود در بخش های بیمارستان، پاسخ داده شد، پیشنهاد های ارائه شده توسط مسئولین بررسی گردید و درخواست دانشجویان مبنی بر راه اندازی مجدد کار دانشجویی و گذراندن ساعات کارورزی در کنار پرسنل بیمارستان، مکتوب و به معاونت آموزشی اتنقال داده شد.