دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با توجه به مشکلات دانشجویان پرستاری کارورز پس از شروع نبمسال تحصیلی، جلسه ای با هدف بررسی نیاز های این دانشجویان، هم اندیشی و ارائه راه حل برای کاهش فشارمتحمل شده، با حضورریاست محترم دانشکده پرستاری، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مترون بیمارستان ولیعصر و شریعتی از ساعت 13 تا 15، روز سه شنبه 98/7/30، در سالن نحوی برگزار گردید.

پیرو این جلسه، پیشنهاد گردید مشکلات مطرح شده همراه با راه حل پیشنهادی به معاونت آموزشی انعکاس داده شود.باشد که با جلسه هم اندیشی دیگری با حضور معاونت آموزشی، معاونت پشتیبانی و معاونت درمان، تدابیر لازم برای برطرف شدن این مسائل اتخاذ گرددد.