دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل ذکر است که در روز یکشنبه مورخ 97.9.18 اعضای دانشکده پرستاری با معاونت محترم آموزشی نشست صمیمانه ای را برگزار نمودند که در راستای کمبود نیروی هیات علمی و برنامه های آتی دانشکده به بحث و تبادل اطلاعات پرداختند.