دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

برنامه جلسات  شورای اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

یک شنبه 12-10

بازنگری برنامه استراتژیک و عملیاتی

مرداد 29/5/1396

دوشنبه 12-10

مهر 3/7/96

دوشنبه 12-10

آبان 8/8/96

دوشنبه 12-10

آذر 6/9/96

دوشنبه 12-10

دی 4/10/96

دوشنبه 12-10

بهمن 2/11/96

دوشنبه 12-10

اسفند 7/12/96