دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 برنامه نظارت بالینی توسط مسئولین دانشکده پرستاری

شروع 25/6/96       اتمام22/9/96

دوشنبه 12-10

مهر 17/7/96

یکشنبه  12-10

آبان 14/8/96

سه شنبه  12-10

آذر 14/9/96

 دو برنامه نظارتی سرزده