دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

همکار گرامی 

جناب آقای دکتر علی خانی جیهونی

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی به عنوان معاون آموزشی دانشکده پرستاری انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم

.