دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی جراحی: در تاریخ 3تیر ماه 96 با دعوت از سرکار خانم اکده کارشناس ارشد تکنولوژی جراحی ، کارگاه نحوه مطالعه دروس و همچنین نحوه مطالعه برای قبولی ارشد و راهنمایی درخصوص دروس مهم و معرفی کتابهای ارشد اتاق عمل برگزارشد

دبیرانجمن :زهرا راستی