دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری فسا انتخاب شایسته جناب آقای دکتر خانی، معاونت  محترم آموزش دانشکده پرستاری را به عنوان استاد نمونه دانشکده

پرستاری فسا تبریک و تهنیت می گوید و آرزوی بهترین ها را برای ایشان در تمامی مراحل زندگی دارد .