دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده سمیه بشیری کارگاه آشنایی با ونتیلاتور و اکسیژن درمانی توسط سرکارخانم آسوده کارشناس ارشد ویژه در تاریخ9/2/96 در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر برگزار گردید که پیرامون نحوه صحیح تنظیم دستگاه ونتیلاتور,شناسایی بیماران نیازمند به استفاده از ونتیلاتور,تنظیم صحیح پارامتر دستگاه،نحوه صحیح جداسازی از ونتیلاتور،مراقبت از بیمار متصل به دستگاه ونتیلاتور،اکسیژن درمانی و راههای اکسیژن درمانی توضیحات جامعی ارائه گردید.