دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است
و ماندگار شدن برای یک عمر؛
سلام بر استادی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار
استاد عزیز روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است