دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

همکار ارجمند جناب آقای دکتر نجفی کلیانی 

احتراما انتخاب شایسته شمارا به سمت معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی فسا که افتخاری برای دانشکده پرستاری است تبریک گفته و بهترین آرزوها را توام با موفقیت روز افزون برایتان خواستاریم