دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

عملكردهاي مهم دانشكده پرستاري در سال هاي اخير :
1- ارتقاء علمي اعضاء هيات علمي 4 نفر قبولي دكتري تخصصي 
2- شروع فرايند  تحصيلات تكميلي با پذيرش رشته كارشناسي ارشد داخلي و جراحي
3 - اضافه شدن رشته كارشناسي ناپيوسته فوريت هاي پزشكي
4- انجام طرح نهادينه سازي آموزش مددجو در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
5- انجام طرح نهادينه سازي مولفه هاي اخلاقي در دانشجويان پرستاري
6- حركت در مسير بسته هاي تحول آموزش علوم پزشكي
7- ارسال فرايند به جشنواره مطهري