دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در راستای اعتلای بسته های اخلاق حرفه ای و با توجه به اهمیت آموزش اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا، دو کارگاه اخلاق تحت عناوین مبانی اخلاق حرفه ای و چالش های اخلاقی رایج در پرستاری، در تاریخ 2/12/95 در سالن حکمت 3 با گروه هدف دانشجویان پرستاری ورودی 94 تحت تدریس اساتید دانشکده پرستاری سرکارخانم ها فائزه آبادی و فوزیه آبادی برگزار  کرد.