دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون آسکی درس اصول و مهارت های پرستاری در دانشکده پرستاری روز  یکشنبه سوم بهمن ماه 95 در محل سالن اندیشه 4 و مرکز مهارت های بالینی برگزار گردید. در این آزمون تعداد 53 نفر از دانشجویان پرستاری ورودی سال 95 دانشگاه حضور داشتند که در پایان رضایت دانشجویان از این آزمون به روش مصاحبه های کیفی ارزیابی شد. دکترکوهپایه معاون آموزشی دانشگاه ضمن بازدید از روند  برگزاری آزمون ، در خصوص نوسازی و خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز  مهارتهای بالینی تاکید نمودند. دکترکوهپایه از از زحمات اساتید، دانشجویان و کارشناسان دانشکده پرستاری در برگزاری این آزمون قدردانی نمودند. امروزه به منظور ارزيابي توانمندي دانشجويان و فراگيران رشته هاي تخصصي بويژه در گروههاي پزشكي و رشته هاي وابسته به آن برگزاري يك شكل باليني ساختارمند كه قادر باشد به نحو مطلوب و عيني سطح و ميزانشایستگیفراگيران را ضمن حفظاعتباريك آزمون حفظ نمايد بسيار مورد توجه و استفاده نظام هاي آموزشي معتبر واقع گرديده است  .شناخته شده ترین روش برای آزمودن مهارتهای بالینی ، آزمون بالینی ساختاردار عینیOSCE”  "  می باشد که بیش از هر آزمون بالینی دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است.

گفتنی است با  توجه به اهمیت ارزیابی به روش عینی برای دومین بار آزمون آسکی در  دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.