دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه مسمومیت دراطفال در روز دوشنبه مورخ 20/10/95  در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج)با تدریس جناب آقای دکتر ساداتی متخصص اطفال جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 برگزارگردید