بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه CPR مقدماتی اطفال و نوزادان در روز دوشنبه مورخ 22/9/95 در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج)با تدریس سرکارخانم دکتر برزو متخصص اطفال جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 برگزارگردید.