دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری روز سه شنبه مورخ 16/9/95 کارگاه عملی زایمان طبیعی با تدریس سرکارخانم مرادی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید که طی آن درمورد مراحل لیبر،مکانیسم های زایمان طبیعی،مراقبت های مادر و نوزاد بعد از زایمان آموزش داده شد.