دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه هموویژلانس با تدریس سرکارخانم بردبار در روز چهارشنبه 19/8/95در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر جهت دانشجویان کارورز پرستاری برگزار گردید.