دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 28شهریور لغایت 3 مهر هفته تکنولوژی جراحی  بر سبزپوشان این رشته تبریک و تهنیت باد