دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سرکار خانم سمیه بشیری امروز دوشنبه مورخ 20/2/95کارگاه گچ گیری به مدت 4 ساعت درسالن پراتیک دانشگاه برگزار گردید که جناب آقای نیک پور توضیحات جامعی بصورت تئوری و عملی درمورد انواع آتل بندی ها  روشهای گچ گرفتن و موارد لزوم گچ گیری و نکات ضروری آن بیان نمودند.