دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سرکارخانم سمیه بشیری امروز مورخ 20/2/95 دانشجویان کاردانی فوریت 94 طی بازدیدی از مرکزبهزیستی با هدف آشنایی با سازما نهای امداداز مرکز توانبخشی و مرکز امداد اجتماعی 123  بازدید نمودند و با عملکرد آنها آشنا گشتند.