دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری فسا  سرکار خانم بشیری  برای اولین بار آزمون جامع بالینی پایان بخش گروه پرستاری ورودی  93 و94 در تاریخ 95/1/30  در سالن امتحانات دانشگاه برگزار گردید که با استقبال دانشجویان و اساتید مواجه شد .