دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشست اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری در تاریخ 1395/1/24 برگزارشد.

موضوعات مهم مورد بررسی :

تدوین برنامه عملیاتی سال 1395 به عنوان دستور کار جلسه بررسی شد.