دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در راستاي آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و مهارت کارشناسان مامایی شاغل در مراکز بهداشتی،اولین کارگاه پنج روزه زایمان فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان به همت واحد بهداشت خانواده حوزه معاونت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شداین کارگاه با همکاری هیات علمی مامایی دانشکده پرستاری فسا سرکار خانم زهرا مرادی ,و حضور استاد غلامرضا حریری برای 22 نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی شهری و روستایی دانشگاه برگزار شد. گفتنی است در این کارگاه اهداف بیمارستان های دوستدار مادر، چگونگی برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان جهت مادران باردار و تمرینات ورزشی توضیح داده شد.