دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

راه اندازی رشته پرستاری داخلی جراحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را به اعضا هیات علمی، دانشجویان، پرستاران و همکاران دانشگاه علوم پزشکی فسا تبریک و تهنیت می گوییم.