دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری امروز چهارشنبه مورخ 12/12/94کارگاه گچ گیری به مدت 3 ساعت برگزار گردید که جناب آقای نیک پور توضیحات جامعی بصورت تئوری و عملی درمورد انواع روشهای گچ گرفتن و موارد لزوم گچ گیری  و نکات ضروری در این مورد را نقل نمودند.