دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در تاریخ 1394/12/11نشست اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری برگزار گردید و حول موضوع (( بسته اعتلای اخلاق حرفه ای )) و (( رعایت قوانین آموزشی در زمان کارآموزی)) تبادل نظر شد .