دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اعضای محترم کمیته ارزشیابی رشته تکنولوژی اتاق عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   جناب آقای دکتر جمشیدی اسلامی، جناب آقای دکتر محمود فخری  مقدم شما را به دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر هزار و یکصد شهید فسا خوش آمد می گوئیم.

 دانشکده پرستاری فسا