دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مطابق با آئین نامه کار دانشجویی در بیمارستان، فقط دانشجویان حائز شرایط ذیل و پس ازگرفتن معرفی نامه از دانشکده مجاز به انجام کار دانشجویی در بیمارستان می باشند. و در صورت مشاهده افرادی که خارج از شرایط آئین نامه و بدون فرم معرفی نامه اقدام به کار دانشجویی نمایند مطابق با قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

1- شروع نیمسال ششم تحصیلی(در دست داشتن برگ انتخاب واحد نیمسال ششم)

2-معدل کل بالای 14

3- داشتن برگ معرفی نامه از دانشکده پرستاری

با تشکر دانشکده پرستاری