دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

بدینوسیله از اساتید گرامی و دانشجویان علاقه مند به شرکت در ژورنال کلاب باعنوان مقاله :
Developing the Concept of Moral Sensitivity in Health Care Practice دعوت به عمل می آورد

ارائه دهنده: استاد غلامرضا حریری

تاریخ و ساعت : دوشنبه 94/09/2  ساعت یازده صبح سالن کنفرانس دانشکده پرستاری

pdf1-Developing the Concept of Moral Sensitivity in Health Care Practice.pdf