دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند     نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار      من گلی دارم که عالم را گلستان میکند 

ای منتظران عیدتان مبارک

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا