دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاون پژوهشی

BIGANI

 

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده:

- برنامه‌ریزی جهت توسعه پژوهش در راستای برنامه‌های استراتژیک دانشگاه

- ارتباط مستمر با گروه های آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء فرآیند پژوهش دانشکده

- فراهم نمودن زمینه شرکت فعال اساتید ودانشجویان در سمینارهای علمی داخلی و خارجی

- ارزشیابی دوره ای فعالیت های کمی و کیفی حوزه پژوهشی

- تعیین اولویت‌های پژوهشی دانشکده

- نیازسنجی و برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش جهت اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان

- بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر گروه های آموزشی و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشکده

- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای انجام امور کمیته تحقیقات دانشجویی

- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای انجام امور کتابخانه دانشکده

- برگزاری و اداره شورای پژوهشی و انتشارات دانشکده

- شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه