دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

شورای پژوهشی

 

سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی

 

سرکار خانم دکتر شهناز کریمی

 

جناب آقای دکترمصطفی بیژنی

 

سرکار خانم دکترنیکروز