دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آیین نامه ها و فرم ها

آرایش دروس دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری داخلی و جراحی

 

نيمسال اول

عنوان درس شماره درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 5/. 5/. - - 1 9 17 - - 26 -
آمار و روش تحقیق 2 1 - - 3 34 34 - - 68 -
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای 1 5/. - - 5/1 17 17 - - 34 -
نظریه ها ،الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها 5/1 - 5/. - 2 26 - 26 - 52 -
پاتوفیزیولوژی 5/1 - - - 5/1 26 - - - 26 -
پایش وضعیت سلامت بزرگسالان 1 - 1 - 2 17 - 51 - 68 -
کارگاه های آموزشی 1-کارگاه مهارت های ارتباطی 2- کارگاه ایمنی بیمار
جمع واحد 11 واحد

 

نيمسال دوم

عنوان درس شماره درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع
داروشناسی اختصاصی 5/1 - - - 5/1 26 - - - 26 -
مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی 1 - 5/. - 5/1 17 - 26 - 43 نظریه ها ،الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی جراحی 5/1 - 5/1 - 3 26 - 77 - 98

داروشناسی اختصاصی

پاتوفیزیولوژی

پایش وضعیت بزرگسالان

طب مکمل ، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها 1 - 5/. - 5/1 17 - 26 - 43

داروشناسی اختصاصی

پاتوفیزیولوژی

پایش وضعیت بزرگسالان

کارگاههای آموزشی

1-       کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان

 

ثبت نام و شروع   پایان نامه
جمع واحد 5/7 واحد

نيمسال سوم

عنوان درس شماره درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع
روش های آموزش به مدد جو 1 5/. - - 5/1 17 17 - - 34 -
پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی 5/1 - 5/1 - 3 26 - 77 - 98

داروشناسی اختصاصی

پاتوفیزیولوژی

پایش وضعیت بزرگسالان

پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن 5/. - - - 5/. 9 - - - 9

داروشناسی اختصاصی

پاتوفیزیولوژی

پایش وضعیت بزرگسالان

پرستاری انکولوژی 5/. - 1 - 5/1 9 - 51 - 60

داروشناسی اختصاصی

پاتوفیزیولوژی

پایش وضعیت بزرگسالان

مراقبت های تسکینی و نقش پرستار در آن 5/. - 5/. - 1 9 - 26 - 35

داروشناسی اختصاصی

پاتوفیزیولوژی

پایش وضعیت بزرگسالان

کارگاههای آموزشی 1-       کارگاه ارتقاءکیفیت خدمات و حاکمیت بالینی
جمع واحد 5/7 واحد

 

نيمسال چهارم

عنوان درس شماره درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع
کارورزی - - - 6 6 - - - 408 408 -
پایان نامه 4 واحد
کارگاههای آموزشی 1-       کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد
جمع واحد 10 واحد
جمع کل واحدهای دوره 36 واحد