دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاون آموزشی

 

BIGANI

 

 

 

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:

-   تنظیم شرح وظائف مدیران برنامه پرستاری، هوشبری،اتاق عمل و فوریتهای پزشکی و مسئولین گروههای آموزشی

-    برگزاری ژورنال کلاب هفتگی و کنفرانس ماهیانه در دانشکده

-  تشکیل هسته استعدادهای درخشان و نظارت بر عملکرد آنها

-   راند و بازدید بالینی از مراکز درمانی و بخشهائی که دانشجویان کارآموزی دارند.

-   پیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان بصورت موردی

-    بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال ، میهمان ، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

-    بررسی و اعلام نیاز به اساتید تخصصی در رشته های مختلف دانشکده 

-   بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجو یان رشته های مختلف موجود در دانشکده به دانشگاه

-   نظارت بر هماهنگی برنامه دانشکده های اقماری و سایر دانشکده ها از طریق هماهنگی مسئولین برنامه ها

-   نظارت بر حضور و غیاب اساتید دانشکده و تذکرات مورد لزوم

-    دریافت بخشنامه ، دستورالعمل و طرح در شورای آموزشی پرستاری و مامائی دانشکده و انجام اقدامات ضروری و ارسال پاسخ های ضروری مربوطه

-   نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

-   برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان

-  حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجویان در تابستان

-   نظارت بر حسن اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم

-  نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

-   شرکت در کارگروه آموزش و بالین جهت بررسی و مشکل گشایی در زمینه مشکلات بالینی دانشجویان 

-   پیگیری امور مربوط به برگزاری هفته سلامت و روز معرفی دانشگاه