دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانش آموختگان برتر

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سال ورود

وضعیت ادامه تحصیل و یا اشتغال (هم اکنون)

 حامد علیپور  فوریت های پزشکی  84  مدیر داخلی بیمارستان ولیعصر فسا
 آرمین فریدونی  اتاق عمل  92  رتبه 6 کشوری کارشناسی ارشد اتاق عمل-مربی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فسا
 مینا غریبی  اتاق عمل  94  کسب قبولی در رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
 فاطمه احراری  اتاق عمل  94  رتبه 2 کشوری کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
زهرا ترابی پرستاری 93 کسب قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 الهه راهپیما  ارشد پرستاری  96  سرپرستاربخش CCU بیمارستان ولیعصر فسا
 محمد شرفی  پرستاری  95  کسب قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
مرتضی جوانمردی پرستاری 95 کسب قبولی در رشته کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد سلیمانیان پرستاری 95 کسب قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی فسا
زهرا محبی پرستاری 96 کسب قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی فسا