دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تحصیلات تکمیلی

 

leila nikrouz.109

 

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری:  سر کارخانم دکتر لیلا نیکروز

ایمیل:   

شماره تلفن:   53318075-071

 

شرح وظایف مسئول تحصیلات تکمیلی:

 

 1. تنظیم برنامه‌های آموزشی هر نیمسال
 2. نظارت بر حسن اجرای ثبت‌نام
 3. کنترل و پایش کیفیت ارائه دروس
 4. هماهنگی، برگزاری و اداره جلسات معارفه دانشجویان جدیدالورود
 5. هماهنگی، برگزاری و اداره جلسات با دانشجویان سال اول در مورد پایان‌نامه
 6. هماهنگی، برگزاری و اداره جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 7. نماینده دانشکده در شورای تحصیلات تکمیلی
 8. هماهنگی،  برگزاری و اداره جلسات ارائه سمینار پایان‌نامه
 9. هماهنگی، برگزاری و اداره جلسات دفاع از عنوان پایان‌نامه
 10. هماهنگی، برگزاری و اداره جلسات پیش‌دفاع پایان‌نامه
 11. هماهنگی، برگزاری و اداره جلسات دفاع از پایان‌نامه
 12. نظارت بر حسن اجرای پایان‌نامه
 13. هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های اساتید مشاور
 14. هماهنگی و نظارت بر اجرای کارگاههای توانمندسازی برای دانشجویان
 15. حفظ و ارتقاء کیفیت پایان‌نامه‌ها
 16. مشاوره با دانشجویان
 17. برنامه‌ریزی، اجرا و پیگیری ارزشیابی درونی برنامه و بازنگری برنامه‌های درسی دوره‌های تکمیلی
 18. پیگیری امور تحصیلی دانشجویان
 19. هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به کار دانشجویی (موظفی دانشجویان)