دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری    

سرکار خانم نجیمه بیگی 

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه

ایمیل: 

شماره تماس: 07153318075

 

شرح وظایف استاد مشاور