دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری:    

سرکار خانم فوزیه آبادی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

ایمیل: 

شماره تماس: 07153318075

 

شرح وظایف استاد مشاور

 

توجه: به منظور دسترسی به آیین نامه ها و فرم های مربوط به اساتید مشاور می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://edu.fums.ac.ir/education-affairs/supervisor/responsible-academic-advisors