دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مرکز پراتیک

مرکز آموزش مهارتهای بالینی

برنامه زمانبندی   گروههای مختلف آموزشی

بهمن ماه 95

ایام هفته 10-8 12-10 15-13 17-15
شنبه کاردانی فوریتهای پزشکی 95

کاردانی فوریتهای پزشکی پزشکی

6جلسه نیمه دوم

تمرین مهارتهای بالینی

اصول و فنون

اتاق عمل 94

یکشنبه

تمرین مهارتهای بالینی

تمرین مهارتهای بالینی روش احیاء قلبی

اتاق عمل

تمرین روش احیا قلبی اتاق عمل
دوشنبه تمرین مهارتهای بالینی کارگاه مهارتهای بالینی  
سه شنبه کارگاه مهارتهای بالینی تمرین مهارتهای بالینی کاردانی فوریتهای پزشکی 95  
چهار شنبه کارگاه مهارتهای بالینی

اتاق عمل94

اصول و مهارت پرستاری