دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مرکز پراتیک

سرکار خانم دکتر راحله ثابت سروستانی                                                                     : دکتری پرستاری

 

سرکار خانم دکترژیلا فریدونی                                                                                                             :               دکتری پرستاری

 

سرکار خانم فوزیه آبادی:                                                                                                                                         کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی

 

سرکار خانم فائزه آبادی                                                                                                                                     :    کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی

 

جناب آقای مهدی امیرخانی                                                                                                              :       کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 

جناب آقای عسکری                                                                                                                                       :             کارشناس پرستاری

 

جناب آقای پادام                                                                                                                                                                 :   کارشناس پرستاری