دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مرکز پراتیک

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی مرکز آموزش مهارتهای بالینی برنامه زمانبندی   گروههای مختلف آموزشی بهمن ماه 95 ایام هفته 10-8 12-10 15-13 17-15 شنبه کاردانی فوریتهای پزشکی 95 کاردانی فوریتهای پزشکی پزشکی 6جلسه نیمه دوم تمرین مهارتهای بالینی اصول ...

اساتید

اساتید سرکار خانم دکتر راحله ثابت سروستانی                                                                     : دکتری پرستاری   سرکار خانم دکترژیلا فریدونی                                                                                                             ...