دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مسئول مرکز مهارت های بالینی

سر کار خانم پریسا ثابت سروستانی

مسئول مرکز مهارت های بالینی

personal

تحصیلات

                           

           کارشناس ارشد پرستاری  دخلی جراحی

پست الکترونیکی

شرح وظایف مسئول پراتیک:

 

1-    چک کردن برنامه روزانه هر آزمایشگاه با توجه به دستورالعملهای مربوطه

۲-    تهیه و آماده کردن وسایل کمک آموزشی جهت استفادۀ استادان،مربیان و دانشجویان در کلاس های تئوری مولاژ، دستگاه فشار خون و....

۳-    هماهنگی با گروههای مختلف پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریتها برای برنامه ریزی برنامه کلاسها

۴-    کمک در برگزاری سمینار، کارگاه و بازآموزی هایی که در دانشکده و خارج از دانشکده برگزار میگردد

۵-    کمک در آماده کردن آزمایشگاهها و همچنین کمک به مربیان جهت انجام برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به صورت آسکی

۶-    آماده سازی آزمایشگاه در برگزاری کارگاه و بازآموزی تزریقات و پانسمان برای افراد که در سطح استان متقاضی ایجاد کلینیک تزریقات وپانسمان می‌باشند.

۷-     برگزاری کارگاه احیاء نوزادان جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری و مامایی توسط گروه در هر نیمسال تحصیلی

۸-    اختصاص وقت به دانشجویان جهت تمرین در آزمایشگاههای فن پرستاری،اتاق عمل و نظارت و راهنمایی آنان در هنگام تمرین و تأیید برگه تمرین آنان بعد از اتمام کار

۹-    در اختیار قرار دادن گوشی پزشکی جهت دانشجویان مامایی در کارآموزی معاینه فیزیکی

۱۰-سفارش قطعات ووسایل مصرفی مورد نیاز در آزمایشگاه

۱۱-آماده سازی و چک کردن دستگاههای آزمایشگاه در شروع و پایان هر ترم،ساکشن،چراغ معاینه و.....

۱۲-تهیه و وسایل جدید جهت آموزش بهتر دانشجویان،دستگاه فشار خون مچی و بازویی دیجیتالی........

۱۳-اجرای مقررات استفاده از آزمایشگاه در راستای بهینه سازی امور آموزشی

۱۴-ارائه گزارش کار آزمایشگاه

۱۵-همکاری در تهیه و تحویل برخی وسایل مورد نیاز دانشجویان در فیلدهای بالینی

۱۶- همکاری در انتقال وسایل مورد نیاز به غرفه های دانشکده به مناسبتهای مختلف از قبیل روز دانشگاه،هفته سلامت،هفته مشاغل و........